logoheader
-ВизиткаНовиниОбразователен процесДейности по интересиКултура, спорт, туризъмПравила за децатаКандидатстване и подготовка на детето за детска градинаДокументи за постъпванеГалерияУчилище за родителиРодителски алиансДиректорНагради и отлиияПравилнициОбществен съветПрофил на купувачаБюджетКонтакти-

Обява
За провеждане на конкурс за избор на изпълнители на ДОД в ДГ № 2 „Звънче”

На 13.07.2017 г. в ДГ № 2 „Звънче”, съгласно Заповед № 390 от 20.06.2017 г. на Директора на ДГ №2 „Звънче”, ще се проведе конкурс по документи за избор на изпълнители на ДОД

Конкурсът се провежда в съответствие с правила на СОС за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община за 2017 г. С решение на Педагогическия съвет са определени следните видове ДОД:

 • Английски език
 • Немски език
 • Плуване
 • Модерни танци
 • Народни танци
 • Художествена гимнастика
 • Балет
 • Футбол
 • Приложни изкуства
 • Философия с деца
 • Солово пеене
 • Пиано и солфеж

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата.
 • Заявление за участие
 • Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код / ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава / стройствения правилник/ на дружеството.
 • Документ от психодиспансер/за всеки преподавател/
 • Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и ДГ №2 „Звънче”.
 • Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
 • Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и правоспособност на кандидата – дипломи, удосотоверения, сертификати и др.
 • Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой
 • Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
 • Оферта, която съдържа:
 • ниво на квалификация на преподавателите
 • професионален опит в предлаганата област на ДОД
 • програма по възрастови групи
 • цена на ДОД за едно дете
 • размер на отстъпката в % от събраните такси, който Изпълнителят ще превежда по банковата сметка на ДГ №2 „Звънче”
 • срок, за който ще бъде предоставена образователната услуга, но не по-дълъг от 3/три/ учебни години

Критерии за оценка на офертите:

 • Степен на квалификация на преподавателите – максимален брой точки 30.
 • Професионален опит в предлаганата ДОД – максимален брой точки 20.
 • Програма за обучение на децата – максимален брой точки 15.
 • Цена на ДОД за едно дете – максимален брой точки 10.
 • Размер на отстъпката в % от събраните такси – максимален брой точки 15.
 • Социална отговорност – максимален брой точки 10.

Начин на провеждане на конкурса:

 • Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на детската градина. В комисията участват представители на детска градина №2 „Звънче”, на районната администрация, на Обществения съвет, на РАБДГ
 • Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на ДГ №2 „Звънче”
 • Конкурсът се осъществява след представяне на минимум две оферти
 • Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет-страницата на ДГ №2 „Звънче”, на сайта на СО и на видно място в сградата на районната администрация.
 • Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока няма подадени оферти или има подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на ДГ №2 „Звънче”
 • Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
 • плик „ А” – всички документи по т.1.1 до 1.9
 • плик „ Б” – оферта, попълнена съгласно изискванията на т. 1.10.
 • Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира във входящия дневник на детската градина.
 • Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на ДГ №2 „Звънче” чрез Дневника за входяща и изходяща кореспонденция.
 • Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.
 • В тридневен срок от получаването на протокола, директорът на ДГ №2 „Звънче” издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и останалите участници.

Подаване на документи: в деловодството на ДГ № 2 „Звънче” от 03.07.2017 от 9.00 ч. до 13.00 ч. Краен срок за подаване на документи: 13.00 часа на 12.07.2017 г.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някой от посочените в т.1 документи.

 

zvunche.com 2015 © всички права запазени.